Viru

Yleiset myyntiehdot

 1. AS SOKOTELIN tapahtumien e-liput maksetaan Swedbankin, SEB, Dansken, Nordean, LHV ja Krediitpankin verkkopankissa.
 2. Kun olet tehnyt varauksen, AS SOKOTELIN lipunmyyntijärjestelmä lähettää sähköpostiisi linkin, jonka kautta ostaja voi suorittaa sähköisen maksun. Tilisiirron on tapahduttava 15 minuutin kuluessa linkin lähettämisestä. Jos maksu epäonnistuu, ennakkovaraus peruuntuu.
 3. AS SOKOTEL pyytää lipun ostajaa tarkistamaan tuotteen/palvelun tiedot valinta- ja ostohetkellä, myöhempiä valituksia ei hyväksytä.
 4. Ostetut liput ovat voimassa vain lipussa mainittuna ajankohtana ja paikassa.
 5. AS SOKOTEL ei osta takaisin eikä korvaa käyttämättömiä lippuja.
 6. AS SOKOTELIN tapahtumiin pääsee esittämällä tulostetun e-lipun tai viivakoodilla varustetun PDF lipun älylaitteelta. Mikäli kummankaan esittäminen ei ole mahdollista, voit esittää tilausnumeron.
 7. KGB-museon oppaalla on oikeus pyytää alennuslipun ostanutta henkilöä esittämään alennusperusteen todentavan dokumentin.
 8. Kaikkien lippujen hintaan sisältyy arvonlisävero.
 9. Ravintola Merineitsin kabareeiltaan lippuja ostettaessa tietokoneohjelma sijoittaa asiakkaat parhaille tarjolla oleville paikoille salissa. Ostaessaan kabareeillan lipun www.viru.ee-verkkosivuilta ostaja sitoutuu hyväksymään tietokonejärjestelmän valitsemat, parhaat mahdolliset paikat.
 10. AS Sokotelin sisätilatapahtumissa tupakointi (mukaan lukien sähkösavukkeet) ovat kiellettyjä. Tupakointi on sallittu vain pubissa ja yökerho Amigossa, joissa on sitä varten tupakointitilat.
 11. AS SOKOTELIN työntekijöillä on oikeus estää tapahtumaan pääsy ilmeisen päihtyneiltä, voimakkaita hygieniaongelmia omaavilta tai muuten muita kävijöitä häiritseviltä henkilöiltä.
 12. AS SOKOTELIN työntekijöillä on oikeus takavarikoida tapahtumaan mukaan otetut ruuat, juomat ja muut kielletyt aineet. Poistetut esineet palautetaan omistajalle tapahtuman päätyttyä.
 13. Terä- ja ampuma-aseiden tuonti AS SOKOTELIN tapahtumiin tai palvelupisteisiin on kielletty.
 14. Turvallisuuden varmistamiseksi AS SOKOTELIN työntekijällä on oikeus pyytää tapahtumaan osallistuvaa näyttämään laukkunsa sisällön.
 15. AS SOKOTELIN työntekijöillä on oikeus poistaa tapahtumasta muita kävijöitä häiritsevät henkilöt palauttamatta heille lipun hintaa. Vakavammissa tilanteissa AS SOKOTELIN työntekijöillä on oikeus ottaa häiriön aiheuttaja säilöön poliisille luovuttamiseen asti.
 16. AS SOKOTEL ei paljasta asiakkaidensa henkilötietoja kolmansille osapuolille paitsi Viron lainsäädännön edellyttämissä tapauksissa.
 17. Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä, ota yhteyttä AS SOKOTELIN myyntipalveluun: viru.reservation@sok.fi tai +372 6809300.
 18. Yrityksen juridiset tiedot: AS SOKOTEL, Viru väljak 4, 10111 Tallinna, Viro. Rekisterikoodi: 10953787, KMKR: EE100840636.

Tietosuojaselosteet

Tietosuoja S-ryhmän hotelleissa ja ravintoloissa

 • Kä­sit­te­lem­me S-ryh­mäs­sä hen­ki­lö­tie­to­ja voi­dak­sem­me pal­vel­la sinua mah­dol­li­sim­man hyvin. Meil­lä on hen­ki­lö­tie­to­ja ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-asiak­kais­tam­me, lii­ke­kump­pa­neis­tam­me ja hen­ki­lö­kun­nas­tam­me. Hen­ki­lö­tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si etu­ni­mi, su­ku­ni­mi, pu­he­lin­nu­me­ro tai pal­ve­lun käy­tös­tä ker­ty­vä tieto.
 • Olem­me S-ryh­mäs­sä jär­jes­tä­neet hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn eri hen­ki­lö­re­kis­te­rei­hin tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus­ten mu­kai­ses­ti. Näin esi­mer­kik­si S-Card-kanta-asia­kas­re­kis­te­rin tie­to­ja käy­te­tään vain kanta-asiak­kuu­den hoi­toon.
 • Val­tao­sa ho­tel­liem­me ja ra­vin­to­loi­dem­me käyt­tä­mis­tä re­kis­te­reis­tä on SOK Mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mis­kau­pan ket­juoh­jauk­sen yl­lä­pi­tä­miä. On kui­ten­kin mah­dol­lis­ta, että yk­sik­köm­me toi­mi­vat myös itse niin sa­not­tu­na re­kis­te­rin­pi­tä­jä­nä omien hen­ki­lö­re­kis­te­rei­den­sä osal­ta.

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly

 • Mil­lai­sia hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rääm­me si­nus­ta
 • S-ryh­män hen­ki­lö­re­kis­te­reis­sä kä­si­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­ja asiak­kais­ta, hen­ki­lös­tös­tä lii­ke­kump­pa­neis­ta. Kus­sa­kin hen­ki­lö­re­kis­te­ris­sä kä­si­tel­tä­vät tie­dot pe­rus­tu­vat ko. re­kis­te­rin tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­re­kis­te­reis­sä vain käyt­tö­tar­koi­tus­ten kan­nal­ta tar­peel­li­sia tie­to­ja.
 • Mihin tar­koi­tuk­siin käy­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si
 • Käy­täm­me S-ryh­män hen­ki­lö­re­kis­te­rei­den tie­to­ja kun­kin re­kis­te­rin en­nal­ta mää­ri­tel­tyi­hin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Täl­lai­sia käyt­tö­tar­koi­tuk­sia voi­vat re­kis­te­ris­tä riip­puen olla esi­mer­kik­si asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­met.
 • Mistä saam­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si
 • S-ryh­män hen­ki­lö­re­kis­te­ris­sä ole­vat hen­ki­lö­tie­to­si ovat pää­osin sinun it­se­si an­ta­mia esim. teh­des­sä­si huone- tai pöy­tä­va­rauk­sen ra­vin­to­laam­me
 • Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­teet
 • S-ryh­män hen­ki­lö­re­kis­te­rei­den hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyl­lä on usei­ta oi­keus­pe­rus­tei­ta, kuten laki, so­pi­mus, suos­tu­mus tai oi­keu­tet­tu etu.
 • Kuka kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja­si
 • Hen­ki­lö­tie­to­ja­si kä­sit­te­le­vät ai­noas­taan sel­lai­set S-ryh­män ja pal­ve­lun­tar­joa­jiem­me työn­te­ki­jät, joi­den työ­teh­tä­viin se kuu­luu. Kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­toa­si aina huo­lel­li­ses­ti ja nou­da­tam­me hyvää tie­to­jen­kä­sit­te­ly­ta­paa.
 • Li­sä­tie­to­ja kai­kis­ta edel­lä­mai­ni­tuis­ta asiois­ta saat kun­kin hen­ki­lö­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­los­teis­ta.